Skip to content
بایگانی کلیدواژه دست و مچ دست

پوستر دست و پا

پوستر آموزشی دست و پا - استخوان و تاندون

پوستر آموزشی دست و پا (و مچ دست و مچ پا)، شامل استخوان ها و آناتومی دست و پا و تاندون ها، از مجموعه آناتومی بدن انسان برای دانش آموزان، دانشجویان و مطب ها و بیمارستان ها

پوستر آناتومی و پاتولوژی دست و مفاصل دست و انگشتان

پوستر آناتومی و پاتولوژی دست و مفاصل دست و انگشتان

پوستر آناتومی و پاتولوژی دست و مفاصل دست و انگشتان به زبان انگلیسی