Skip to content
بایگانی کلیدواژه مفصل‌ها

پوستر مفصل‌ها، قفسه سینه و لگن

پوستر آموزشی مفاصل، قفسه سینه و لگن

پوستر آموزشی مفصل ها، قفسه سینه و لگن از مجموعه آناتومی بدن انسان برای دانشجویان و بیمارستان ها و مراکز پزشکی

پوستر دست و پا

پوستر آموزشی دست و پا - استخوان و تاندون

پوستر آموزشی دست و پا (و مچ دست و مچ پا)، شامل استخوان ها و آناتومی دست و پا و تاندون ها، از مجموعه آناتومی بدن انسان برای دانش آموزان، دانشجویان و مطب ها و بیمارستان ها

پوستر اسکلت انسان یا دستگاه اسکلتی (۱)

پوستر اسکلت انسان و دستگاه اسکلتی

پوسترهای تخصصی اسکلت کامل انسان یا دستگاه اسکلتی به زبان انگلیسی (۱)

پوستر اسکلت انسان یا دستگاه اسکلتی (۲)

پوستر اسکلت انسان و دستگاه اسکلتی

پوستر اسکلت انسان یا دستگاه اسکلتی به زبان انگلیسی (۲)

پوستر آناتومی فک و مفصل گیجگاهی

پوستر آناتومی فک و مفصل گیجگاهی

پوستر آناتومی فک و مفصل گیجگاهی به زبان انگلیسی

پوستر آناتومی و پاتولوژی دست و مفاصل دست و انگشتان

پوستر آناتومی و پاتولوژی دست و مفاصل دست و انگشتان

پوستر آناتومی و پاتولوژی دست و مفاصل دست و انگشتان به زبان انگلیسی

پوستر آناتومی و پاتولوژی پا و مفاصل پا

پوستر آناتومی و پاتولوژی پا و مفاصل پا

پوستر آناتومی و پاتولوژی پا و مفاصل پا به زبان انگلیسی

پوستر آناتومی مفصل زانو

پوستر آناتومی مفصل زانو

پوستر آناتومی مفصل زانو به زبان انگلیسی

پوستر آناتومی شانه، بازو و آرنج

پوستر آناتومی شانه و بازو

پوستر تخصصی شانه، بازو و آرنج و پوستر رباط‌ها یا لیگامان‌های شانه به زبان انگلیسی

پوستر پزشکی ورزشی، صدمه‌ها و آسیب‌های ورزشی

پوستر پزشکی صدمه‌ها و آسیب‌های ورزشی

چارت پوستر تخصصی پزشکی ورزشی، صدمه‌ها و آسیب‌های ورزشی به زبان انگلیسی

پوستر دستگاه اسکلتی (۲)

چارت پوستر دستگاه اسکلتی - استخوان

پوستر دستگاه اسکلتی و استخوان

پوستر روماتولوژی و بیماری آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی

پوستر روماتولوژی و بیماری آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی

پوستر آموزشی روماتولوژی و بیماری آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی به زبان انگلیسی

پوستر آموزشی بیماری پوکی استخوان

پوستر آموزشی بیماری پوکی استخوان

پوستر آموزشی بیماری پوکی استخوان به زبان انگلیسی

پوستر آموزشی بیماری آرتریت

پوستر آموزشی آرتریت

پوستر آرتریت به زبان انگلیسی

پوستر آموزشی اسکلت انسان (۱)

پوستر اسکلت و استخوان بندی انسان

پوستر علمی و آموزشی اسکلت انسان با شرح و توصیف استخوان‌بندی و مفصل‌های بدن آدمی