Skip to content
بایگانی کلیدواژه گردن

پوستر ستون فقرات و نخاع

پوستر آموزشی ستون فقرات و نخاع

پوستر آموزشی ستون فقرات، مهره های کمر و نخاع از مجموعه آناتومی بدن انسان برای دانش آموزان مقطع متوسطه و دانشجویان و مراکز پزشکی

پوستر پزشکی آسیب‌های ناشی از شتاب به گردن و ستون فقرات

پوستر آسیب های ناشی از شتاب به گردن و ستون فقرات

چارت پوستر تخصصی آسیب‌های ناشی از شتاب به گردن و ستون فقرات به زبان انگلیسی