Skip to content

در باره دانشنامه دانش‌آموز

دانشنامه دانش‌آموز، مجموعه‌ای از پوسترها و نمودارهای علمی و منابع مصور آموزشی دانش‌آموزی و دانشگاهی است که به ترویج علم و تفکر علمی یاری می‌رساند. این دانشنامه در ادامه کتاب «فرهنگنامه ایران» و در تداوم و تکمیل ایده‌های آن منتشر می‌شود.

دانشنامه دانش‌آموز اولین مؤسسه تخصصی تولید پوسترهای علمی و آموزشی در ایران است و در بهار سال ۱۳۹۵ آغاز بکار کرده است.

دانشنامه دانش‌آموز مرجعی علمی برای نوجوانان و دانش‌آموزان است تا بتوانند پاسخ کنجکاوی‌ها و پرسش‌های خود از جهان هستی و محیط پیرامونی را در آن بیابند و از بینش و دانش‌های پایه و دانستنی‌های بنیادینی که برای رشد علمی و آگاهی اجتماعی بدان نیاز دارند، برخوردار شوند.

دانشنامه دانش‌آموز ابزار علمی مناسبی برای کشف استعدادهای نهفته کودکان و نوجوانان است که اهمیتی فراتر از آموزش دارد.

در جهان ارتباطات کنونی، تأثیر سازنده یک دانش‌آموز دانش‌پژوه امروزی که دانشمند دانا و انسان‌دوست فردا خواهد شد، به تمام مردم جامعه کوچک پیرامونی خود و نیز به جامعه بزرگ بشریت خواهد رسید. هیچ درد و رنجی در دنیای امروز نیست که به دیگران سرایت نکند و هیچ تلاش سازنده‌ای نیست که نفع آن به همه مردم جامعه و به همه جهانیان نرسد.

دانش‌آموز فرهیخته و خردگرای معاصر می‌داند که شاید بتوان بدون «علم» زندگی کرد و نوعی زندگانی ابتدایی‌تر داشت، اما نمی‌توان بدون «صلح» زندگی کرد. می‌داند که بدون «علم» بخشی از زندگی از دست می‌رود و بدون «صلح» کل آن. او آموخته است که علم را در معیت صلح و دوری از خشونت و نیز در همراهی با توسعه، تفاهم، تحمل، تقارب فرهنگ‌ها و زبان‌ها، و دیگر ارکان زندگی آشتی‌جویانه بشری قرار دهد.

دانش‌آموز آگاه و رشدیافته امروز، ضمن تلاش برای دستیابی به علم، برای فرهنگ صلح و برای رفع هر نوع تبعیض نژادی و برترانگاری می‌کوشد و می‌داند که تفاخرهای امروز به تهاجم‌های فردا منجر خواهد شد. می‌داند که هیچکس به حکم سرنوشت و از بدو تولد بر انسان دیگر برتری ندارد و هیچ انسانی، مذهب و زبان و تبار و قومیت و خانواده و کشور و دیگر متعلقاتی را که با انتساب قهری به آنها متولد شده، خود انتخاب نکرده است. او بخوبی می‌داند کسانی دوستان بشریت هستند که به خوشبختی نوع بشر فارغ از هر نوع تعلقی می‌اندیشند و تفاوت‌های بشری را به چشم تنوع گل‌های زیبای یک گلستان رنگارنگ و عطرآگین می‌نگرند.

رضا مرادی غیاث آبادی
ghiasabadi.com