Skip to content
بایگانی کلیدواژه تاریخ و علوم اجتماعی

پوستر آموزشی استعمار و جهان‌گشایی

پوستر آموزشی استعمار و جهان گشایی - امپریالیسم و سلطه گری برای درس تاریخ

پوستر آموزشی استعمار و جهان‌گشایی (امپریالیسم و سلطه‌گری) برای درس تاریخ دبیرستان‌ها

پوستر صلح جهانی

پوستر صلح و مخالفت با جنگ

پوستر صلح، پوستر صلح جهانی و مخالفت با جنگ، با نقشه گرافیکی زیبای جهان

پوستر آموزشی انسان اولیه

پوستر انسان اولیه برای درس تاریخ، باستان شناسی و علوم اجتماعی

پوستر علمی و آموزشی انسان اولیه برای تاریخ، باستان‌شناسی و علوم اجتماعی

پوستر آموزش محیط زیست در خطر

پوستر آموزش محیط زیست

پوستر آموزشی محیط زیست در خطر