Skip to content
بایگانی کلیدواژه ویروس و باکتری

پوستر آموزشی ویروس ها و باکتری ها

پوستر آموزش ویروس و باکتری و نحوه تکثیر و مبارزه با عفونت

پوستر آموزشی ساختمان و عملکرد ویروس‌ها و باکتری‌ها و پروتیست‌ها و نحوه تکثیر عفونت و بیماری در بدن