Skip to content
بایگانی کلیدواژه زمین‌شناسی

پوستر آموزشی فرسایش یا شکل زمین

پوستر آموزشی فرسایش یا شکل زمین

پوستر آموزشی فرسایش یا شکل زمین برای درس جغرافیا

پوستر آموزشی آغاز حیات و دوران زمین شناسی

پوستر آموزشی آغاز حیات و دوران زمین شناسی

پوستر آموزشی آغاز حیات و دوران زمین شناسی برای دروس زمین شناسی و تاریخ تکامل زیستی

پوستر آموزشی زلزله یا زمین لرزه

پوستر آموزشی زمین لرزه و زلزله برای مقطع ابتدایی

پوستر آموزشی زلزله یا زمین لرزه

پوستر آموزشی توفان و هوای شدید

پوستر علمی طوفان و آب و هوا شدید

پوستر آموزشی توفان و هوای شدید برای درس و کتاب جغرافیا

پوستر علمی و آموزشی زمین

پوستر مدارس برای پایه ششم ابتدایی، راهنمایی و دوره اول دبیرستان

پوستر علمی و آموزشی زمین در زمین‌شناسی و علوم زمین

پوستر علمی و آموزشی آتشفشان

پوستر علمی آتشفشان برای پایه ششم ابتدایی

پوستر علمی و آموزشی آتشفشان در زمین‌شناسی و علوم زمین

پوستر آموزشی سنگ و کانی

چارت سنگ ها و کانی ها و مواد معدنی در زمین شناسی

پوستر علمی و آموزشی سنگ‌ها و کانی‌ها (مواد معدنی) در زمین‌شناسی

پوستر آموزشی فسیل

پوستر فسیل ها برای دیرین شناسی

پوستر علمی و آموزشی فسیل‌ها در دیرین‌شناسی

پوستر آموزشی گوهرها

پوستر علمی و آموزشی گوهرها (جواهرات و سنگ های قیمتی) با تصویرهای جذاب برای دانش آموزان علاقه‌مند به زمین شناسی و کانی ها

تصویر علمی آتشفشان

عکس جالب از آتشفشان

تصویر علمی آتشفشان

تصویر علمی آبفشان

عکس آب فشان

تصویر علمی آبفشان

تصویر علمی دودکش جن

عکس آزمایشگاهی دودکش جن

تصویر علمی دودکش جن

تصویر علمی دیگ غول

عکس علمی دیگ غول برای مدارس دوره اول و دوره دوم

تصویر علمی دیگ غول

تصویر علمی گرداله

عکس علمی آموزشی گرداله برای مقطع ابتدایی و متوسطه

تصویر علمی گرداله

تصویر علمی سنگ تعادل

تصویر علمی سنگ تعادل

تصویر علمی سنگ تعادل

تصویر علمی سنگ‌های راه رونده

تصویر علمی سنگ های راه رونده برای مدارس ابتدایی و متوسطه

تصویر علمی سنگ‌های راه رونده