Skip to content
 

پوستر دست و پا

پوستر آموزشی دست و پا - استخوان و تاندون

پوستر آموزشی دست و پا (و مچ دست و مچ پا)، شامل استخوان ها و آناتومی دست و پا و تاندون ها. از مجموعه آناتومی بدن انسان برای دانش آموزان، دانشجویان و مطب ها و بیمارستان ها

قیمت‌ها و نحوه خرید